VEFATININ 100. YILINDA ZİYA GÖKALP ŞİİRLERİ BESTE YARIŞMASI


Ziya Gökalp Şiirleri Beste Yarışması, vefatının yüzüncü yılında Büyük Mürşit Ziya Gökalp’ın yeniden gündeme taşınması, fikirlerinin ve mücadelesinin tekrar hatırlanması amacını taşımaktadır. Düzenlenen yarışmayla Büyük Mürşit’in şiirlerinin Türk Müziği’ne kazandırılması hedeflenmektedir. Ninni ve İlahi formları da dahil olmak üzere Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında düzenlenen yarışma; bestecileri nitelikli ve yeni eserler vermeye teşvik ederek Türk Müziği repertuarının gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI


-Yarışmaya isteyen herkes katılabilir. (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar dahil)
-Yarışmaya Yeni Ufuk Dergisi Yayın Kurulu, Yarışma Komitesi ve Jüri üyeleri ile bunların birinci derece akrabaları katılamaz.
-Ziya Gökalp Şiirleri Beste Yarışması, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği türlerinde düzenlenmiştir.
-Yarışmaya katılan besteler belirtilen türlerden hangisinde olursa olsun eserler tek yarışma içerisinde değerlendirilecektir.
-Yarışmaya sadece Ziya Gökalp’ın şiirlerine yapılan besteler ile Ziya Gökalp’e yazılmış, onun mücadelesini, kişiliğini, Türk Milliyetçiliği Tarihindeki rolünü ve Türk düşüncesindeki etkisini konu edinen şiirlere yapılan besteler katılabilir.
-Ziya Gökalp’ın şiirleri dışında bestelenmiş eserin sözleri konu uygunluğu taşımadığı takdirde değerlendirmeye alınmaz. Öte yandan Gökalp’ın bütün şiir ve vecizeleri Türk Müziği’nin tüm formlarında bestelenip yarışabilir.
-Yarışmada sadece besteler yarışacak ve dereceye giren bestekârlara ödül verilecektir. Ödül alan eserin söz yazarının başka birisi olması durumunda yarışmacı güftekârın muvafakatını içeren belgeyi Yarışma Komitesi’ne sunmak zorundadır. Para ödülleri yalnız bestecilere ödenecek olup, besteci-söz yazarının ödül paylaşımı hususunda Yeni Ufuk Dergisi taraf olmayacaktır.
-Ziya Gökalp’ın şiirleri dışındaki güfteler dil, üslup, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.
-Yarışmaya gönderilecek eserler Türk Müziği’nin aslî karakterine uygun olmalı ve millî müzik zevkini geliştirici nitelikler taşımalıdır.
-Eserler makam, usûl, form, nağme-söz, anlatım, estetik yönlerinden müzik kültürümüzün tarihsel akışı ile uyumlu olmalıdır.
-Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, TRT veya diğer hiçbir yayın kurumunun ya da topluluğun repertuarına girmemiş, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve hiçbir geleneksel veya dijital mecrada yayınlanmamış olmalıdır. Bu şarta aykırılık durumunda, o eser/ler diskalifiye olur ve verilmiş olsa dahi, ödül ve para ödülü geri alınır.
-Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.
-Besteciler yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir. Bestecinin birden fazla eserinin dereceye girmesi durumunda sadece kazandığı en yüksek ödül üzerinden bir ödül verilir.
-Ortak oluşturulan eserin dereceye girmesi durumunda, eser sahiplerine tek bir ödül verilecektir.
-Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
-Yeni Ufuk Dergisi, yarışmada dereceye giren eserlerin besteci ve güfte sahiplerine hiçbir telif hakkı ödemeksizin (MESAM hakları saklı kalmak şartıyla) eseri süresiz olarak seslendirme, sahneleme, notasını basma, notaları eğitim-kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir. Yeni Ufuk Dergisi, dereceye giren eserin ödül törenindeki seslendirilmesi de dahil olmak üzere eseri süresiz olarak geleneksel ya da dijital platformlarda canlı ya da kayıttan yayınlama hakkına sahiptir.
-Yarışma Komitesi, yarışmaya yeterli katılımın sağlanamaması ya da yeterli nitelikte eserin başvurmaması durumunda yarışmayı iptal edip hiçbir esere ödül vermeyebilir.
-Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
-Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu Şartname’deki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
-Yarışma Komitesi şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya gönderilecek eserler:

a) Türk Müziğinin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.
b) Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Müziğinin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.
c) Kompozisyon yönünden, söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.
d) Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi)
e) Tek sesli olarak bestelenmelidir.
f) Toplam süresi 3-6 dakika arasında olmalıdır.

Uyulması gereken önemli hususlar:

-Eserlerin notaları bilgisayarla veya elle, temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.
-Türk Sanat Müziği türündeki eserler Şarkı formunda ve 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır.
-Türk Sanat Müziği türündeki başvurularda nota yazısı ve usul bölünmeleri, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır.
-Türk Sanat Müziği türündeki başvurularda eserlerin icra, hız, süre-metronom ve ifade nüansları nota üzerinde gösterilmeli, eserin makamı, usulü belirtilmeli, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.
-Türk Sanat Müziği türündeki başvurularda eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından hareketle, bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

BAŞVURU SÜRECİ


-Katılımcılar yarışmaya https://ziyagokalpyili.com.tr/ internet adresindeki Başvuru Formu’nu doldurarak katılacaklardır.
-Katılımcılar bestelerini başvuru formuna PDF formatında yükleyecektir. Ayrıca elden ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
-Katılımcılar, bir enstrümanla seslendirdikleri bestenin demo kaydını mp3 formatında başvuru formuna yükleyeceklerdir.
-Katılımcılar PDF formatındaki notaların sağ üst köşesine, PDF dosya adına ve ses kaydına RUMUZ adı vererek eserlerini yüklemelidir.
-Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır. (Örnek: ”1ABCD2”, ‘’123ABC’’,”2C3BDİ” gibi).
-Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için değişik rumuz kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.
-Katılımcılar, başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak en geç 31 Ağustos 2024 tarihi saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadır.

YARIŞMA SÜRECİ VE ÖDÜL TÖRENİ

-Jüri gerekli gördüğü takdirde ödül türünde ve sayısında değişikliğe gidebilir.
-Yarışma sonuçları ödüle layık görülen eser sahiplerine Ekim(2024) ayı başında bildirilecektir. Sonuçların kamuoyuna duyurulması Ekim ayı içerisinde düzenlenecek Ödül Töreni ile olacaktır.
-Ödül alan eserler Ödül Töreni programında orkestra ve solistler tarafından seslendirilip sahnelenecektir. Bu etkinliğe davet edilecek olan bestecinin Türkiye’deki ulaşım (otobüs), konaklama ve ağırlama giderleri Yeni Ufuk Dergisi Yarışma Komitesi tarafından karşılanacaktır.(Eş ve çocukların ulaşım, konaklama, ücretleri bestecilere aittir.)
- Yarışma sonucunda BİRİNCİ olan besteciye 70.000 TL para ödülü ve birincilik plaketi, İKİNCİ’ye 40.000 TL para ödülü ve ikincilik plaketi, ÜÇÜNCÜ’ye 20.000 TL para ödülü ve üçüncülük plaketi, JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ olarak ise katılımcıya 15.000 TL para ödülü ve plaket verilecektir.
-Ödül kazanan besteci, yarışmanın sonucu kendisine bildirildikten sonraki 10 gün içinde Karşılıklı Hakları içeren sözleşmeyi imzalayarak Yarışma Komitesi’ne ulaştırmak zorundadır. (Sözleşme bildirim sırasında ulaştırılacaktır.) Sözleşmenin imzalanmaması ya da zamanında ulaşmaması durumunda yarışmacı ödülden feragat etmiş sayılır.
-Yarışma ve başvuru süreçlerine ilişkin her türlü iletişimin yürütüleceği telefon numarası ve e-posta adresi bu maddede belirtildiği gibidir:

iletisim@ziyagokalpyili.com.tr
+90 505 554 1099

Başvuru Formu